Deklaracja dostępności Miejskiego Teatru Miniatura


Dostępność cyfrowa


Miejski Teatr Miniatura zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej https://teatrminiatura.pl.
Data publikacji strony internetowej: 16.10.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.08.2013
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Brak możliwości zmiany wielkości tekstu oraz kontrastu na stronie
• Brak możliwości nawigacji przy pomocy klawiatury przy niektórych elementach
• częściowy brak tekstów alternatywnych
• brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie przy niektórych elementach
• niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
• w zakładce kontakt brak informacji w języku migowym
Oświadczenie sporządzono dnia: 7.03.2023
Struktura obecnej strony internetowej nie pozwala na wprowadzenie wytycznych wynikających z ustawy. Jesteśmy w trakcie projektowania i budowy nowej strony, w pełni dostosowanej do wymogów ustawy. Zostanie opublikowana w 2023r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Patrycja Telesińska, patrycja.telesinska@teatrminiatura.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 628 377.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Skargi i odwołania


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
- sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Przejdź na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


Teatr Miniatura znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 16 w Gdańsku Wrzeszczu.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Grunwaldzkiej. Przed drzwiami wejściowymi jest mały podjazd, drzwi otwierają się na zewnątrz, może to utrudniać osobie poruszającej się na wózku samodzielne dostanie się do budynku. Wejście przez drzwi skrzydłowe, bez progu. Przy wejściu brak tyflograficznego planu budynku.
Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody prowadzące na foyer teatru. Obok schodów jest podnośnik platformowy/ winda (nazywany dalej windą) co pozwala na dostęp do kas, foyer, toalet oraz Dużej Sceny. Winda nie jest samoobsługowa, aby skorzystać z windy należy nacisnąć przycisk przywołujący obsługę, który znajduje się na ścianie po lewej stronie. Wymiar wewnętrzny windy to 90x140 cm.

Miejski Teatr Miniatura zlikwidował bariery architektoniczne dla widzów z niepełnosprawnościami korzystających ze spektakli wystawianych na Dużej Scenie.
Foyer, zaplecze sanitarne, wejścia do pomieszczeń dla widzów są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także dla tych w podeszłym wieku oraz dla dzieci i młodzieży.
Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Kasa biletowa znajduje się na foyer za obniżoną ladą co ułatwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach oraz osobom o niskim wzroście.
Utrudniony pozostaje dostęp do Sali Kameralnej oraz Sali Prób, prowadzą do nich schody bez podjazdów oraz możliwości skorzystania z windy.

Miejski Teatr Miniatura nie posiada własnego parkingu. W pobliżu budynku znajdują się miejskie parkingi. Najbliższe miejsca postojowe z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się 70 metrów od głównego wejścia do teatru w kierunku Gdańska Głównego (za sklepem Żabka) przy ulicy Grunwaldzkiej. Jest to parking do skośnego parkowania od ulicy do linii chodnika. Dojście do teatru ze wspomnianych miejsc chodnikiem wyłożonym płytami chodnikowymi.
Więcej miejskich miejsc parkingowych można znaleźć po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej oraz w uliczkach za teatrem przy ulicy Łukasiewicza i Politechnicznej.

Pies asystujący jest w naszym teatrze mile widziany.

Na życzenie pracownicy techniczni oraz osoby z obsługi widza pomagają osobom z niepełnosprawnościami odwiedzającymi teatr.

Dojazd do teatru:
- Autobusem – przystanek Teatr Miniatura / Radio Gdańsk
- Tramwajem – przystanek Miszewskiego
- Samochodem – miejski parking w pobliżu przy ulicy Grunwaldzkiej
- Rowerem – stojak na rowery znajduje się przy wejściu

Teatr Miniatura prowadzi obecnie prace projektowe i przygotowawcze do kompleksowej modernizacji całego obiektu i przystosowania do wymogów i wskazań określonych w ustawie.


Dostępność komunikacyjno-informacyjna


Na drzwiach wejściowych umieszczona została tablica informacyjna w alfabecie Braille’a z godzinami otwarcia teatru oraz danymi kontaktowymi.
W przestrzeni foyer na drzwiach przyklejone zostały informacyjne tabliczki w języku Barille’a.
Na schodach wejściowych oraz schodach prowadzących do sali kameralnej na pierwszym i ostatnim schodku przyklejone zostały taśmy kontrastowe.
W przestrzeni teatru zamontowano trzy nadajniki bezpłatnej aplikacji YourWay, wysyłającej użytkownikom aplikacji komunikat informacyjny o miejscu w którym się znajdują. Pierwszy zlokalizowany jest przy wejściu, drugi przy szatni a trzeci w kasie.
Na Dużej Scenie działa pętla indukcyjna umożliwiająca odbiór spektakli osobom niedosłyszącym.
Teatr prezentuje też spektakle z audiodeskrypcją: „Akademia pana Kleksa”, „Tramwaje”, „Siedmiu krasnoludków”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz” oraz „Kosmici”. Trwają prace nad audiodeskrypcją do kolejnych spektakli.
W kasie teatru można wypożyczyć elektroniczne lupy, powiększające obraz do 22 razy. Lupę można wykorzystać do czytania repertuarów, ulotek, plakatów i innych publikacji w obrębie teatru.
Posiadamy również maszynę czytającą, w której można odczytywać całe strony tekstu, aby z niej skorzystać należy prosimy o wcześniejsze uprzedzenie.
Jest możliwość zamówienia tłumacza PJM na wybrane wydarzenie teatru.
Teatr posiada słuchawki wygłuszające, dostępne na zamówienie w kasie.
Zakupiony został system słuchawek wraz z mikrofonem dla prowadzącego, wzmacniający głos, przydatny zwłaszcza podczas spacerów teatralnych ale również w przestrzeni teatru. Rozwiązanie dla osób słabo słyszących ale również dla każdego uczestnika spaceru czy wydarzenia.

Na poziomie foyer obok kasy posiadamy małą salę konferencyjną, która może pełnić funkcję pokoju wyciszenia w razie potrzeby. Chęć skorzystania można zgłosić bezpośrednio w kasie.

Na stronie internetowej znajduje się opis teatru w ETR, gdzie zamieszczone są zdjęcia wejścia, sal oraz foyer. Link do opisu teatru w ETR MIEJSKI TEATR MINIATURA ETR.pdf

Aby zgłosić chęć skorzystania z tłumaczenia na PJM, z audiodeskrypcji, słuchawek wyciszających, zgłosić potrzebę opisu wybranego fragmentu w ETR lub zgłosić inne potrzeby prosimy o kontakt mailowy – patrycja.telesinska@teatrminiatura.pl lub telefoniczny – 601 628 377.

×