ZMIANA - Zaproszenie do składania ofert na usługi portierskie i sprzątania oraz usługi monitoringu wizyjnego nie przekraczające 30 000 euro

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówieniajest:

I.  WYKONANIE USŁUG PORTIERSKICH I SPRZĄTANIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług portierskich i sprzątania w godzinach ustalonych w harmonogramie dwutygodniowym.

Ramowy harmonogram obejmuje około 4200 godzin w roku, w tym:

W miesiącach styczeń- czerwiec oraz wrzesień-grudzień:

Poniedziałki w  godz. 7.00-20.00

Od wtorku do soboty w godz. 7.00-23.00

Niedziele w godz. 9.00 – 21.00

W miesiącach lipiec- sierpień:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

Święta – wolne

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin.

3. Świadczenie usług portierskich i sprzątania przez pracowników gwarantujących prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj. osoby które:

a) nie były skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;

b) nie posiadają ograniczeń w zakresie ich sprawności ruchowej.

4. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) wydawania kluczy i odbierania ich od pracowników Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz stwierdzania czy wszystkie klucze zostały zdane do przeznaczonej na ten cel tablicy, a w razie braku klucza lub kluczy odnotowanie powyższego faktu w książce służby,

b) kontrolowania osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru i odnotowanie wejścia i wyjścia w odpowiednim rejestrze,

c) kontrolowania pracowników Teatru pobierających i oddających klucze aby podpisywali się w rejestrze potwierdzając pobór i oddanie kluczy,
d) wydawania kluczy do pokoju gościnnego, zaprowadzania do nich gości; podczas opuszczania pokoju gościnnego - sprawdzania kompletności wyposażenia,
e) obsługi centrali telefonicznej, informowania pracowników Zamawiającego o osobach przybywających na spotkanie z nimi,
f) wpisywania do książki raportowej uwag dotyczących przebiegu dyżurów,
g) przestrzegania przepisów p.poż. i BHP obowiązujących u Zamawiającego,
h) kontroli i obsługi systemów alarmowych, w szczególności systemu monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego zgodnie z instrukcjami postępowania,

i) zamykania i otwierania wjazdu na teren Teatru, zapalania światła nocnego wokół Teatru, wyłączania odbiorników energii elektrycznej pozostawionej bez dozoru (np. grzejniki, żarówki),

j) codziennego sprzątania wydzielonych pomieszczeń biurowych i korytarzy,

k) inne czynności niezbędne do wykonania usługi, zlecone przez Zamawiającego,

l) wyposażenia pracowników portierni pełniących u Zamawiającego dyżur w identyfikatory imienne,

ł) zapewnienia stałej liczby pracowników do wykonania przedmiotu zamówienia; przy czym pracownicy powinni być przedstawieni Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleni przez Wykonawcę, w szczególności z zakresu wiedzy dotyczącej budynku, jego zabezpieczeń, znajomości pracowników Teatru oraz obowiązujących standardów obsługi. Zmiany personalne nie powinny być dokonywane częściej niż raz na 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji nagłej, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

 

SPOSÓB WYCENY: Cena netto za roboczogodzinę

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

ZMIANA: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

WYBÓR OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną, doświadczeniem.

 

II. CAŁODOBOWY MONITORING

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- całodobową obsługę monitoringu lokalnego systemu alarmowego będącego własnością Zamawiającego: w tym 12 kamer

- gotowość do podjęcia interwencji na każdy odebrany sygnał alarmowy z obiektu  Zamawiającego włącznie z systemem p.poż.

- codzienne uruchamianie alarmu na koniec dnia wraz z obchodem. Godziny zamknięcia ustalane w planie dwutygodniowym

- pojedynczy podjazd patrolu na zamówienie w celu otwarcia/zamknięcia Teatru

- możliwość zdalnego otarcia/zamknięcia Teatru z centrum monitoringu

- na wezwanie Zamawiającego możliwość zgrywania wewnętrznego zapisu monitoringu

2. W budynku Teatru są trzy wejścia: administracyjne, główne, wewnętrzne.

W dni robocze na portierni zostanie zatrudniony portier, którego stanowisko jest przy drzwiach administracyjnych. W godzinach otwarcia kasy i podczas wydarzeń wejście główne do Teatru obsługiwane jest przez obsługę widza. Wejście wewnętrzne znajduje się od podwórza Teatru, wchodzą nim pracownicy Teatru (parking, budynek stolarni i pracowni plastycznej).

Rozmieszczenie urządzeń i innych elementów systemu alarmowego i monitorującego zostanie wskazane w trakcie wizji lokalnej.

 

SPOSÓB WYCENY: Cena netto (ryczałt miesięczny), cena jednorazowego podjazdu patrolu,

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2020 r.

ZMIANA: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

WYBÓR OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną, doświadczeniem, rozwiązaniami technicznymi, czasem dojazdu patrolu

_____________

Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 30.11.2018r. do godz. 16.00  na adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk lub e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Zabłotna, tel. 885780204, e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl