Zaproszenie do składania ofert na usługi portierskie i sprzątania nie przekraczające 30 000 euro

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług portierskich i sprzątania. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług portierskich i sprzątania w godzinach ustalonych w harmonogramie dwutygodniowym.

Ramowy harmonogram obejmuje około 4800 godzin w roku, w tym:

W miesiącach styczeń- czerwiec oraz wrzesień-grudzień

Poniedziałki w  godz. 7.00-20.00

Od wtorku do soboty w godz. 7.00-23.00

Niedziele w godz. 11.00 – 20.00

W miesiącach lipiec- sierpień

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00

Soboty i niedziele bez portiera


3. Świadczenie usług portierskich i sprzątania przez pracowników gwarantujących prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj. osoby które:

a) nie były skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;

b) nie posiadają ograniczeń w zakresie ich sprawności ruchowej

c) nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności

4. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wydawania kluczy i odbierania ich od pracowników Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz stwierdzania czy wszystkie klucze zostały zdane do przeznaczonej na ten cel gabloty, a w razie braku klucza lub kluczy odnotowanie powyższego faktu w książce służby,

b) kontrolowania osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru i odnotowanie wejścia i wyjścia w odpowiednim rejestrze,

c) kontrolowania pracowników Teatru pobierających i oddających klucze aby podpisywali się w rejestrze potwierdzając pobór lub oddanie kluczy,
d) wydawania kluczy do pokoju gościnnego, zaprowadzania do nich gości; podczas opuszczania pokoju gościnnego - sprawdzania kompletności wyposażenia,
e) obsługi centrali telefonicznej, informowania pracowników Zamawiającego o osobach przybywających na spotkanie z nimi,
f) wpisywania do książki raportowej uwag dotyczących przebiegu dyżurów,
g) przestrzegania przepisów p.poż. i BHP obowiązujących u Zamawiającego,

h) kontroli i obsługi systemów alarmowych, w szczególności systemu monitoringu przeciwpożarowego i antywłamaniowego zgodnie z instrukcjami postępowania,

i) zamykania i otwierania wjazdu na teren Teatru, zapalania światła nocnego wokół Teatru, wyłączania odbiorników energii elektrycznej pozostawionej bez dozoru (np. grzejniki, żarówki),

j) codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych i korytarzy,

k) inne czynności niezbędne do wykonania usługi, zlecone przez Zamawiającego,

l) wyposażenia pracowników portierni pełniących u Zamawiającego dyżur w identyfikatory imienne,

ł) zapewnienia stałej ilości pracowników do wykonania przedmiotu zamówienia; przy czym pracownicy powinni być przedstawieni Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleni przez Wykonawcę, w szczególności z zakresu wiedzy dotyczącej budynku, jego zabezpieczeń, znajomości pracowników Teatru oraz obowiązujących standardów obsługi. Zmiany personalne nie powinny być dokonywane częściej niż raz na 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji nagłej, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

3.  Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

SPOSÓB WYCENY

Cena netto za roboczogodzinę

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 20 stycznia 2017 r. 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 23.12.2016r. do godz. 9.00  na adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk lub e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Zabłotna, tel. 885780204, e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

WYBÓR OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną, doświadczeniem. Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

 

Gdańsk, 14.12.2016 r.