Zaproszenie do składania ofert na system alarmowy oraz całodobowy monitoring o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu alarmowego oraz całodobowe monitorowanie sygnałów systemu alarmowego w budynku Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. System alarmowy w całym budynku:

- 3 kondygnacje,

- drzwi wejściowe dla pracowników – 2 szt. z wideodomofonem i kodem dostępu; kod wejścia imienny z możliwością identyfikacji; z odbiornikiem w 3 pomieszczeniach budynku

- 3 szt. drzwi ewakuacyjnych

- 2 szt. drzwi garażowych

- możliwość wyłączenia stref alarmu

- przycisk napadowy – min 3 szt.

- integracja systemu alarmowego z systemem p.poż.

II. Montaż systemu monitorującego:

- 4 wejścia zewnętrzne,

- 5 pomieszczeń wewnątrz budynku.

- fasada budynku od strony Grunwaldzkiej

- parking samochodów służbowych

III. Całodobowy monitoring.

IV. Codzienne uruchamianie alarmu na koniec dnia wraz z obchodem. Godziny zamknięcia ustalane w planie dwutygodniowym.

Uwagi:

W budynku Teatru są trzy wejścia: administracyjne, główne, wewnętrzne.

W dni robocze na portierni zostanie zatrudniony portier, którego stanowisko jest przy drzwiach administracyjnych. W godzinach otwarcia kasy i podczas wydarzeń wejście główne do Teatru obsługiwane jest przez obsługę widza. Wejście wewnętrzne znajduje się od podwórza Teatru, wchodzą nim pracownicy Teatru (parking, budynek stolarni i pracowni plastycznej).

Rozmieszczenie urządzeń i innych elementów systemu alarmowego i monitorującego zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wizji lokalnej.
Po zakończeniu montażu systemu alarmowego i monitorującego osoby wskazane przez Zamawiającego zostaną bezpłatnie przeszkolone w prawidłowej obsłudze i testowaniu zainstalowanego systemu.

3.  Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 stycznia 2017 r.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 23.12.2016r. do godz. 9.00  na adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk lub e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Zabłotna, tel. 885780204, e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

WYBÓR OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną, doświadczeniem, rozwiązaniami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia.

Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

 

Gdańsk, 14.12.2016 r.