Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_do zapytania ofertowego nr 1/O/2015

Gdańsk, 25.02.2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/O/2015 dotyczące świadczenia usług w zakresie całodobowego dozoru mienia oraz usług ochrony, do Zamawiającego wpłynęło 27 ofert.

Zamawiający informuje, że wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PORAJ" Sp. z o.o.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, jest ofertą najkorzystniejszą, wybraną na podstawie kryterium oceny ofert: cena 100%.