ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/O/2015- usługa dozoru i ochrony

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Teatr Miniatura                                

Ul. Grunwaldzka 16 80-236 Gdańsk

NIP 584-035-71-49 Regon 190963610

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie całodobowego dozoru mienia oraz usług ochrony polegających na monitoringu wizyjnym w połączeniu z systemem alarmowym Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku  (budynek Teatru, pracownie, stolarnia) realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. świadczenie usług dozoru i ochrony 7 dni w tygodniu 24 godz./dobę, przez 1 osobę;
2. świadczenie usług przez pracowników dozoru i ochrony gwarantujących prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj. osoby które:

a) nie były skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;

b) z uwagi na specyfikę budynku Teatru nie posiadają ograniczeń w zakresie ich sprawności ruchowej

c) nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności

3. w ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest do:

a) ochrony mienia Teatru Miniatura, celem zabezpieczenia go przed próbami wandalizmu, dewastacji z uwzględnieniem graffiti,  uszkodzenia, kradzieży lub włamania, pożarem i innymi szkodami,

b) ochrony Teatru przed dostępem do niego osób nieupoważnionych,

c) wydawania kluczy i odbierania ich od pracowników Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz stwierdzania czy wszystkie klucze zostały zdane do przeznaczonej na ten cel gabloty, a w razie braku klucza lub kluczy odnotowanie powyższego faktu w książce służby,

d) kontrolowania osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru poza godzinami urzędowania Teatru i odnotowanie wejścia i wyjścia w odpowiednim rejestrze,
e) wydawania kluczy do pokoi gościnnych, zaprowadzania do nich gości; podczas opuszczania pokoi gościnnych - sprawdzania kompletności wyposażenia,
f) obsługi centrali telefonicznej, informowania pracowników Zamawiającego o osobach przybywających na spotkanie z nimi,
g) dokonywania obchodów, patroli po chronionym terenie z częstotliwością zapewniającą bezpieczny stan obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem godzin od 22:00 do 6:00; wszelkie zauważone nieprawidłowości, awarie lub poważne zagrożenia, muszą być natychmiast, jeśli to możliwe, usunięte, nadto zgłoszone w zależności od rodzaju i powagi sytuacji bezpośredniemu przełożonemu, kierownikowi technicznemu, służbom specjalistycznym jak pogotowie wodnokanalizacyjne, straż pożarna, GPEC, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska; zdarzenia i awarie drobne, nie wymagające natychmiastowej interwencji należy odnotować w książce raportów i zgłosić w chwili rozpoczęcia pracy odpowiednim służbom Teatru,
h) wpisywania do książki raportowej uwag dotyczących przebiegu dyżurów,
i) przestrzegania przepisów p.poż. i BHP obowiązujących u Zamawiającego,
j) kontroli i obsługi systemów alarmowych, w szczególności systemu monitoringu przeciwpożarowego, zgodnie z instrukcjami postępowania,
k) zamykania i otwierania wjazdu na teren Teatru, zapalania światła nocnego wokół Teatru, wyłączania odbiorników energii elektrycznej pozostawionej bez dozoru (np. grzejniki, żarówki),

l) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Teatru, podejmowania działań w zakresie ochrony osób i mienia,

ł) inne czynności niezbędne do dozoru i ochrony mienia Zamawiającego,

m) wyposażenia pracowników dozoru pełniących u Zamawiającego dyżur w identyfikatory imienne.

 

3.  Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 marca 2015 r. - 31 grudnia 2016 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl lub faksem na nr: 58/ 341 01 23 lub  pocztą na  adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk do dnia 16 lutego 2015 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.teatrminiatura.pl 

VI. OCENA OFERT

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na      podstawie kryterium:

CENA 

  1. Do oferty Wykonawca      powinien złożyć następujące dokumenty:

1). aktualną koncesję wydaną przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

2). wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 1.01.2012 - 31.01.2015, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonywaniu usług tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego zamówienia tj.  usług w zakresie ochrony i dozoru mienia, wykonanych lub wykonywanych co najmniej przez rok kalendarzowy o wartości  brutto minimum 50.000,00 zł na rok, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców;

  1. Złożenie dokumentów o      których mowa w pkt VI. 2 jest warunkiem koniecznym złożenia oferty
  2. Ocena ofert       zostanie  dokonana  w dniu 25.02.2015 r.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 18.00

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.teatrminiatura.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Zabłotna pod numerem telefonu 885780204 oraz adresem email: magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

 

Pliki