Blue Planet | zapytanie ofertowe nr 2/BP/2013 | bilety lotnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BP/2013 w ramach projektu: „Blue Planet”dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra KiDN, umowa finansowa nr 13m/I/2012/PL09  z dnia 11.04.2013 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Teatr Miniatura                                

Ul. Grunwaldzka 16 80-236 Gdańsk

NIP 584-035-71-49 Regon 190963610

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia rezerwacja i zakup biletów lotniczych Reykjavik-Gdańsk Reykjavik

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Ilość biletów – 4 szt.

Termin:

18-22.10

3 bilety

20-22.10

1 bilet

 

Istnieje możliwość elastycznych dni wylotu i przylotu +- 3 dni;

Czas przelotu w jedną stronę – do 9 godz.

 

3.  Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 października 2013 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl lub faksem na nr: 58/ 341 01 23 lub  pocztą na  adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk do dnia 1 października 2013 r.

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.teatrminiatura.pl

 

VI. OCENA OFERT

  1. Zamawiający      dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

CENA

  1. Ocena      ofert  zostanie  dokonana       w dniu  2 października 2013 r.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 18.00

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.teatrminiatura.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Zabłotna pod numerem telefonu 885780204 oraz adresem email: magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

 

Pliki